Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPPERT ADVOCATUUR TE LELYSTAD

 

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid

 1. Koppert Advocatuur is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft het uitoefenen en doen uitoefenen van de advocatenpraktijk in de ruimste zin des woords;
 2. Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland te Lelystad, zijn van toepassing op alle opdrachten aan Koppert Advocatuur, daaronder begrepen alle vervolgopdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, verstrekt met ingang van 1 februari 2018.

Artikel 2 Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Koppert Advocatuur, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten;
 2. Een overeenkomst tot opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door zowel de cliënt als Koppert Advocatuur is aanvaard door ondertekening van een opdrachtbevestiging in tweevoud door beide partijen;
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Koppert Advocatuur voor aanspraken van derden.

Artikel 3 Financiële verplichtingen

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) alsmede belaste en onbelaste verschotten verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Verrichte werkzaamheden worden, behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, telkens na afloop van een periode van een maand door middel van tussennota’s gedeclareerd;
 3. Koppert Advocatuur brengt de cliënt een te betalen voorschot in rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een voorschot omvat een vierde deel van de minimaal ingeschatte tijdsbesteding (leidend tot een honorarium) en kan tevens omvatten de ingeschatte belaste en onbelaste verschotten;
 4. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Eventueel ingeschatte belaste en onbelaste verschotten worden verrekend zodra Koppert Advocatuur de kosten dienaangaande voor de desbetreffende opdracht maakt;
 5. In de zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen;
 6. In afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde wordt in zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand in plaats van een voorschot inzake het honorarium de minimaal ingeschatte eigen bijdrage als voorschot in rekening gebracht.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling van declaraties door de cliënt aan Koppert Advocatuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van Koppert Advocatuur gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt;
 3. Indien de cliënt tekortschiet in de nakoming van de betalingsverplichting heeft Koppert Advocatuur jegens de cliënt recht op en maakt Koppert Advocatuur jegens de cliënt ook aanspraak op betaling van wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten als bepaald in de wet. Als Koppert Advocatuur jegens cliënt ter zake buiten en/of in rechte invorderingsmaatregelen jegens de cliënt dient te nemen, dan komen alle kosten hiervan, inclusief eventuele deurwaarderskosten, voor rekening van de cliënt;
 4. Bij niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling van de declaraties (inclusief die betreffende voorschotten) door de cliënt is Koppert Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van MSA voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Koppert Advocatuur in verband met uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de door Koppert Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verhoogd met het eigen risico volgens verzekeringspolis;
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering onverhoopt niet mocht uitbetalen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door Koppert Advocatuur in verband met de uitvoering van de opdracht in rekening is of wordt gebracht;
 3. Bij het inschakelen van derden (onder wie deurwaarders, accountants, adviseurs of andere dienstverleners) door Koppert Advocatuur, zal Koppert Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Koppert Advocatuur is echter voor schade die het gevolg is van eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 6 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing;
 2. Bij geschillen tussen de cliënt en Koppert Advocatuur betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de betaling daarvan, is door Koppert Advocatuur ten behoeve van de cliënt voorzien in een interne en externe klachtenregeling;
 3. In geval van klachten is de cliënt verplicht eerst de interne klachtenregeling te volgen, eventueel gevolgd door de externe klachtenregeling, voordat de cliënt zich wendt tot de ter zake bevoegde Nederlandse rechter;
 4. Op verzoek van de cliënt zal Koppert Advocatuur aanstonds en zonder kosten voor de cliënt een exemplaar van de interne en externe klachtenregeling en het in de externe regeling toepasselijke reglement Geschillenregeling Advocatuur aan de cliënt verstrekken;
 5. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat Koppert Advocatuur is onderworpen aan het tuchtrecht conform de Advocatenwet.